سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
183خدمات درماني70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/06/2622000
183خدمات درماني70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/06/1922000
183خدمات درماني70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/06/1329500
183خدمات درماني70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1392/03/2014700
183خدمات درماني70پماد موضعي - برن (پماد سوختگي) - -1390/06/067700