جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
389خدمات درماني70قطره بيني - دسموپرسين استات - 0.1mg/ml1392/06/18100000
389خدمات درماني70قطره بيني - دسموپرسين استات - 0.1mg/ml1392/04/24300000
389خدمات درماني70قطره بيني - دسموپرسين استات - 0.1mg/ml1390/11/24176000