جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1024خدمات درماني70قطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -1392/03/2017000
1024خدمات درماني70قطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -1391/09/2513500
1024خدمات درماني70قطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -1390/07/069900