چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1345خدمات درماني70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/10/0940000
1345خدمات درماني70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1392/08/2733000
1345خدمات درماني70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1391/07/1026000