شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1343خدمات درماني70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1393/07/1252000
1343خدمات درماني70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1392/10/0945000
1343خدمات درماني70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1392/08/2740000
1343خدمات درماني70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1391/07/1033000