يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1322خدمات درماني70قطره خوراکي - هايپيران - 30ml1392/08/2720000
1322خدمات درماني70قطره خوراکي - هايپيران - 30ml1391/07/1012000