يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
611خدمات درماني70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1393/07/1250000
611خدمات درماني70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1392/10/0940000
611خدمات درماني70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1392/05/2723000
611خدمات درماني70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1391/07/1015000