چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1320خدمات درماني70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1393/10/2128000
1320خدمات درماني70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/10/0924000
1320خدمات درماني70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1392/08/2720000
1320خدمات درماني70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1391/07/1015000