جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1290خدمات درماني70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1393/05/0418000
1290خدمات درماني70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1392/06/0214000
1290خدمات درماني70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1391/10/119000
1290خدمات درماني70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1390/08/015500