شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
925خدمات درماني70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1392/06/2020000
925خدمات درماني70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1391/09/2516000
925خدمات درماني70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1390/03/0412000