دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
873خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1393/05/0427500
873خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1392/06/0218000
873خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1390/11/247500