جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
871خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1393/05/0420000
871خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1392/06/2016000
871خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1391/10/1810000
871خدمات درماني70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1390/11/246000