جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
840خدمات درماني70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1393/08/0314000
840خدمات درماني70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1392/03/209700
840خدمات درماني70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/09/257800
840خدمات درماني70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/03/236500
840خدمات درماني70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1390/07/064900