شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
530خدمات درماني70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1393/05/0418000
530خدمات درماني70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1392/05/3014000
530خدمات درماني70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1391/11/309000
530خدمات درماني70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1391/07/297500
530خدمات درماني70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1390/09/285800