پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1132خدمات درماني70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1393/11/1333000
1132خدمات درماني70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1392/09/0418000
1132خدمات درماني70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1391/12/1415000
1132خدمات درماني70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1391/09/258500
1132خدمات درماني70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1389/07/2215000