جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
406خدمات درماني70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1393/06/1613500
406خدمات درماني70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1392/03/209700
406خدمات درماني70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/09/257800
406خدمات درماني70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/03/066500
406خدمات درماني70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1390/07/065000