سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/03/2020000
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2516000
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/0612000