جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/03/2020000
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2516000
316خدمات درماني70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/0612000