شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1393/08/0316000
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/09/2412500
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/03/2010500
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/09/258500
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/03/307000
3خدمات درماني70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1390/07/065300