شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
992خدمات درماني70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1392/03/207500
992خدمات درماني70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1391/09/256000
992خدمات درماني70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1390/07/063900