سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1901خدمات درماني70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1392/06/0240000
1901خدمات درماني70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1392/03/2034000
1901خدمات درماني70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/02/2019500
1901خدمات درماني70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/03/0623000
1901خدمات درماني70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1390/09/0923000