شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1392/03/207400
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1391/09/255500
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1390/07/063900