شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1392/03/207400
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1391/09/255500
589خدمات درماني70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1390/07/063900