دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5964خدمات درماني70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1392/04/3095000
5964خدمات درماني70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/12/2070000
5964خدمات درماني70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/09/2560000
5964خدمات درماني70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1389/11/2955000