يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1394/01/0114000
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1392/03/209500
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1390/07/214600