دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1394/01/0114000
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1392/03/209500
105خدمات درماني70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1390/07/214600