دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1394/02/28600000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/10/25640000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/02/23640000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/02/23264000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/02/23290000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1391/07/29314000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1391/06/04314000
4927خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1390/04/28200000