پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4795خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/10/10520000
4795خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/08/20440000
4795خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1392/07/23520000
4795خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1392/02/23520000
4795خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1390/04/28110000