يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4793خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/08/21370000
4793خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1392/03/20187000
4793خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1392/03/20370000
4793خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1392/03/20150000
4793خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1390/04/28100000