سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2279خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1393/10/07120000
2279خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1392/03/20100000
2279خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1391/08/0880000
2279خدمات درماني70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1385/12/1440000