سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1393/12/1190000
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1393/12/1190000
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1393/12/1190000
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1393/09/10100000
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1392/06/2082500
708خدمات درماني70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1390/11/1933000