سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2052خدمات درماني67اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/070
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/07200000
2052خدمات درماني57اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/070
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/070
2052خدمات درماني57اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/03/11509000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/03/11410000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1392/05/15400000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1392/05/15350000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1392/05/15376000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1391/09/13400000
2052خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1390/10/28120000