جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/07200000
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/07200000
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/072000000
2711خدمات درماني66اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/070
2711خدمات درماني55اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/070
2711خدمات درماني66اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/03/11293000
2711خدمات درماني55اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/03/11490000
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1392/07/22153000
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1391/12/06120000
2711خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1390/03/0469000