شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/07150000
2053خدمات درماني62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
2053خدمات درماني51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
2053خدمات درماني51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11458000
2053خدمات درماني62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11230000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1392/05/15458000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1390/11/12200000