جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/11110000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/07150000
2053خدمات درماني62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
2053خدمات درماني51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
2053خدمات درماني51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11458000
2053خدمات درماني62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11230000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1392/05/15458000
2053خدمات درماني90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1390/11/12200000