شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2207خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1393/10/09100000
2207خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1392/08/2987500
2207خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1391/08/0963000
2207خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1390/10/0831700