چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4684خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1393/10/09130000
4684خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1392/03/2082000
4684خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1391/08/0866000
4684خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1390/08/0197000