يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
133خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/04/2379000
133خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1391/08/0863000