جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
133خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/04/2379000
133خدمات درماني70اسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1391/08/0863000