چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1727خدمات درماني70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1393/09/081000
1727خدمات درماني70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1392/03/20880
1727خدمات درماني70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1391/08/08630
1727خدمات درماني70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1391/08/03450
1727خدمات درماني70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1390/02/26400