يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4865خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml-bag1393/12/2932000
4865خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml-bag1392/03/2029000
4865خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml-bag1391/08/0624800