يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4864خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml-bag1393/12/2927500
4864خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml-bag1392/03/2024000
4864خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml-bag1391/08/0620300