جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1393/12/2932000
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1393/07/1229000
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1392/03/2025000
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1391/08/0621500
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1391/03/3014300
1104خدمات درماني70سرم - رينگرز - 1000ml1390/04/2911000