سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1393/12/2927500
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1393/07/1525000
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1392/03/2021000
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1391/08/0618000
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1391/03/3012000
1105خدمات درماني70سرم - رينگرز - 500ml1390/04/299500