دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6423خدمات درماني70سرم - رينگرز - 250ml1392/03/2019000
6423خدمات درماني70سرم - رينگرز - 250ml1391/08/0616500
6423خدمات درماني70سرم - رينگرز - 250ml1391/03/3011000
6423خدمات درماني70سرم - رينگرز - 250ml1390/04/298800