سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1106خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1393/12/2938500
1106خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1392/03/2027000
1106خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/08/0622500
1106خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/03/3015000
1106خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1390/04/2912000