سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1107خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1393/12/2931000
1107خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1392/03/2022000
1107خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/08/0618900
1107خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/03/3012600
1107خدمات درماني70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1390/04/2910500