يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
583خدمات درماني70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1392/04/16208000
583خدمات درماني70سرم - ژلاتين موديفايد - 500ml1389/08/13160000