شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4859خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml (Bag)1393/12/2932000
4859خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml (Bag)1391/08/0624800
4859خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml (Bag)1391/03/3016500