جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4907خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml (Bag)1393/12/2927500
4907خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml (Bag)1392/03/2024000
4907خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml (Bag)1391/08/0620300
4907خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml (Bag)1391/03/3013500