شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1393/12/2932000
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1393/07/1229000
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1392/03/2025000
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/08/0621500
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/03/3014300
395خدمات درماني70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1390/04/2911000